Call or Whatsapp on 0725-231-726 | 0715-539-455
  1/1 Product
Hisense Air Condition AS-12CR4SVETG07 photo

Hisense Air Condition AS-12CR4SVETG07

Hisense
Ksh. 44,995
Ksh. 65,000.00   (Save Ksh 20,005)

  Holla